Leveringsvoorwaarden

Handelsnaam: NV Rocaver
KVK/BTW nr: BE0434879209
Brugsesteenweg 252/10 8520 Kuurne (maatschappelijke zetel)
Keiberg 93 8552 Moen (werkadres)
+32475419516
info@happykappers.be
eddyvermeulen1@gmail.com

 1.  Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de offerte, aanvullende overeenkomst en/of diensten geleverd door de Opdrachtnemer NV Rocaver aan de Opdrachtgever, hierna beiden omschreven als “Partijen”.

Deze algemene voorwaarden werden expliciet aangeboden aan Opdrachtgever, zij het specifiek schriftelijk in een e-mail of per post, zij het gehecht aan een offerte of overeenkomst. 

De aanvaarding van de offerte of de diensten geleverd door Opdrachtnemer houdt de aanvaarding van deze algemene voorwaarden in. Deze voorwaarden vervangen alle voorafgaande mondelinge of schriftelijke akkoorden. Elke afwijking moet schriftelijk en na goedkeuring van beide partijen gebeuren. Een aanvullende overeenkomst dient expliciet naar deze algemene voorwaarden te verwijzen. 

 1. Bestelling en voorschot

Alle bestellingen moeten schriftelijk, hetzij per post, hetzij per email worden bevestigd door de opdrachtnemer en door de opdrachtgever.
Elke aanbieding of offerte gedaan door de Opdrachtnemer is 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld in de offerte of bij later expliciet schriftelijk akkoord door Opdrachtnemer. 
De offerte moet schriftelijk beantwoord worden en goedgekeurd worden. 

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding wordt een bestelling pas aanvaard en wordt de uitvoering ervan slechts aangevat door de opdrachtnemer mits volledige vooraf betaling van een voorschot va 50% van de waarde van de bestelling.

Een bestelling kan enkel schriftelijk geannuleerd worden. De annulering is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door de opdrachtnemer. In dat geval is er door de opdrachtgever minstens een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 25% van de waarde van de bestelling met een minimum van € 250,- behoudens de mogelijkheid om een hogere vergoeding te eisen wegens de effectieve geleden schade. In geval van annulering of het uitstel door de opdrachtgever van een (gehele of gedeeltelijke) bestelling minder dan 24 uur voor de datum waarop de uitvoering ervan is gepland zal een schadevergoeding van twee derden van het bedrag van de bestelling door de opdrachtnemer worden gefactureerd.

 1. Opdracht

De teksten/audiovisuele werken/foto’s/muziekstukken die door Opdrachtnemer opgesteld worden, zijn gebaseerd op ervaring en creativiteit. Het toevertrouwen van een Opdracht aan Opdrachtnemer gebeurt op basis van referenties en vertrouwen. 

Opdrachtnemer verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van de Opdrachtnemer zijn middelenverbintenissen, tenzij expliciet andersluidende overeenkomst tussen partijen.

Vertraging in de uitvoering van de opdracht kan nooit een aanleiding zijn tot schade-vergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst of annulering van de opdracht. 
De opdrachtgever hoort de ontwerpen, werken en/of producten onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken. Klachten zijn enkel geldig indien ze schriftelijk plaats vinden, binnen de acht dagen na de levering en in ieder geval voor gebruik, op straffe van verval van de klacht. 
Alle informatie die de opdrachtnemer beschikbaar stelt over een werk of ontwerp is steeds onder voorbehoud van fouten, vergissingen of foute inlichtingen door de opdrachtgever. Foto’s of audiovisuele producties op de website van de opdrachtnemer zijn louter informatief en in geen geval bindend.
Opdrachtgever staat ervoor in  de Opdrachtnemer voldoende aanwijzingen te geven. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door Opdrachtgever.

Indien een projectprijs werd overeengekomen, omvat de Opdracht maximaal 3 correctierondes. Opdrachtnemer kan hier in de offerte van afwijken. 
Bijkomende aanpassing van de ontwerpen, werken en/of producten in functie van opmerkingen van de opdrachtnemer kunnen uitmonden in extra tijdsbesteding en bijkomende kosten en vergoeding voor de opdrachtgever.
De opdrachtnemer zal de opdrachtgever tijdig of voor de aanvang van de extra tijdsbesteding en het aangaan van bijkomende kosten inlichten. De opdrachtgever beslist in functie hiervan of de gevraagde bewerking van de ontwerpen, werken en/of producten wordt doorgevoerd aan de overeen gekomen meerprijs. 

Intellectuele eigendom

Het intellectueel eigendomsrecht ten aanzien van de te leveren bestelling van goederen en/of diensten, gebaseerd op een ontwerp van de opdrachtnemer en komt haar exclusief toe, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen. De opdrachtnemer is ten allen tijde gerechtigd haar werk te signeren en/of haar naam te vermelden op het ontwerp, op het product of in de generiek/colofon van een publicatie of op een aankondiging. Tenzij anders overeen gekomen heeft de opdrachtnemer, het recht om alle elementen van de bestelling te gebruiken voor promotie, onder meer op haar website.

Onder voorbehoud van de correcte betaling van de vergoeding draagt de opdrachtnemer hierbij al de vermogensrechtelijke Auteursrechten en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten op de Diensten en op alle Werken die uit hoofde van deze Overeenkomst gecreëerd en/of vervaardigd worden (en/of enig onderdeel ervan), exclusief over aan Opdrachtgever, en dit in de meest ruime mate toegelaten door het toepasselijk recht, met inbegrip van élke exploitatiewijze. 

De overdracht geldt voor de maximale wettelijke beschermingsduur van de rechten (inclusief eventuele verlengingen ervan) en geldt wereldwijd zonder enig voorbehoud en zonder enige beperking wat het aantal aanwendingen betreft, ongeacht de beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook. 

De overdracht van rechten vermeld in deze Overeenkomst heeft betrekking op de volgende  exploitatiewijzen:

1. Reproductierecht, recht tot vastlegging: Dit recht omvat alle vormen van grafische, geluids- of audiovisuele, interactieve en/of multimediale vastlegging en
reproductie, blijvend of tijdelijk, op welke drager en volgens welk procédé ook en zonder enige beperking wat betreft het aantal exemplaren. Opdrachtgever gerechtigd, onder andere, de Werken van de Creatieve Freelancer geheel of gedeeltelijk vast te leggen, te verveelvoudigen of te reproduceren (o.m. maar niet uitsluitend voor publicatie op een website of materiële dragers), of dit aan derden toe te laten door middel van alle op heden bekende procédés, in kleur of in zwart-wit, in alle formaten en afmetingen, op dragers van welk type, en op alle andere grafische, analoge, numerieke, informatica-, telecommunicatie-, interactieve media-dragers (bv. Internet, social media, …).

1.Recht tot mededeling aan het publiek: Dit recht omvat elke vorm van mededeling aan het publiek van de Werken, integraal of uittreksels, evenals de bewerking ervan, door alle middelen, huidige of toekomstige, in de hele wereld, op eender welke drager, ongeacht de gebruikte technische standaarden en ongeacht de wijze waarop het publiek de prestaties en/of creaties kan raadplegen. Dit recht omvat eveneens het recht om de exemplaren van de Werken openbaar te maken, uit te geven, te verveelvoudigen, te verspreiden of te laten verspreiden met alle middelen, inbegrepen met het oog op promotie of publiciteit in ruime zin.

1.Recht op adaptatie: Dit recht omvat het recht tot wijziging, omvorming, omzetting, inlassing in een gegevensbank of een bestand, opname in een ander auteursrechtelijk beschermd werk, recht tot samenvatting, (grafische) bewerking van de Werken, evenals het recht om het resultaat van die bewerking te reproduceren en aan het publiek mee te delen zoals beschreven in de overige punten.

1.Het recht om de Diensten en/of de eruit voortvloeiende Werken, met of zonder commercieel oogmerk, te verspreiden, te verveelvoudigen,  te verkopen, te gebruiken voor promotie en/of publiciteit, en/of op eender welke wijze te exploiteren, op alle mogelijke materialen en dragers, ongeacht de gebruikte formaten en/of afmetingen, kleuren, middelen en/of procédés, die daartoe worden aangewend.

1.Het recht om, binnen de grenzen van deze Overeenkomst, (sub)licenties te verlenen aan derden met betrekking tot de Diensten, de Werken en elk van de daarop verleende rechten. 

De naam, of indien gewenst, een pseudoniem van de opdrachtnemer wordt, voor zover mogelijk en overeenkomstig de eerlijke beroepsgebruiken, vermeld in/op alle mogelijke dragers.

Opdrachtnemer behoudt het recht om (delen van) de afgeleverde teksten/foto’s/audiovisuele werken/muziekstukken te gebruiken voor haar portfolio, prospectering van andere klanten, sociale media… evenwel zonder dat bedrijfsgeheimen worden gedeeld. 

In de voorbereiding van deze opdracht tot stand gekomen teksten, onderzoeken, drafts…blijven eigendom van Opdrachtnemer. 
Ook de factuur zal de overdracht van auteursrechten vermelden.

Het is de verplichting van de opdrachtgever (diegene die de vergoeding voor auteursrechten betaalt) om de roerende voorheffing op deze vergoeding voor auteursrechten in te houden en door te storten aan de belastingadministratie en een aangifte roerende voorheffing in te dienen.

 1. Prijzen

De in offertes vermelde prijzen zijn prijsindicaties. Zij worden te goeder trouw en zo nauwkeurig mogelijk opgegeven maar kunnen afwijken van het verschuldigde bedrag bij facturatie. De opdrachtgever wordt steeds op voorhand geïnformeerd over (de reden van) eventuele prijsstijgingen of bijkomstige kosten.

Onkosten voor aankoop of huur van specifieke apparatuur, kosten voor afgelegde kilometers, speciale verzendingskosten of enige andere aanvullende kosten in uitvoering van de Opdracht worden extra aangerekend na overleg met Opdrachtgever. 

 1. Levering en aanvaarding

Leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn niet bindend, tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. De opdrachtnemer streeft er evenwel naar de leveringstermijnen te respecteren en zal vertragingen meedelen aan de klant. Vertraging in de uitvoering van de opdracht kan nooit een aanleiding zijn tot schade-vergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst of annulering van de opdracht. 
De klant hoort de ontwerpen, werken en/of producten onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken. Klachten zijn enkel geldig indien ze schriftelijk plaats vinden, binnen de acht dagen na de levering en in ieder geval voor gebruik, op straffe van verval van de klacht. 
Alle informatie die de opdrachtnemer beschikbaar stelt over een werk of ontwerp is steeds onder voorbehoud van fouten, vergissingen of foute inlichtingen door de klant. 

Tenzij andere overeen gekomen in de bijzondere voorwaarden zijn in een offerte en bestelling 3 bewerking van de geleverde ontwerpen, werken en/of producenten begrepen. Bijkomende aanpassing van de ontwerpen, werken en/of producten in functie van opmerkingen van de klant kunnen uitmonden in extra tijdsbesteding en bijkomende kosten en vergoeding voor de opdrachtnemer.
De opdrachtnemer zal de klant tijdig of voor de aanvang van de extra tijdsbesteding en het aangaan van bijkomende kosten inlichten. De klant beslist in functie hiervan of de gevraagde bewerking van de ontwerpen, werken en/of producten wordt doorgevoerd aan de overeen gekomen meerprijs. 

 1. Facturatie en betaling

Facturen zijn contant betaalbaar op de vervaldatum en op het rekeningnummer vermeld op de factuur. Protest van facturen dient binnen de acht werkdagen na factuurdatum, schriftelijk en aangetekend aan de opdrachtnemer bezorgd te worden. Bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur wordt ze van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10% op het totaalbedrag van desbetreffende factuur met een minimum van € 50,- en nalatigheidsinteresten van 12% per jaar tot datum van effectieve betaling.

De overdracht van materiële eigendom op roerende goederen geleverd door de opdrachtnemer, heeft slechts plaats na volledige betaling van de overeengekomen prijs. Zolang geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, is de klant niet gerechtigd de producten te vervreemden, het materiële bezit ervan af te staan of ze in de ruimste zin van het woord te gebruiken.

 1. Annulatie

De annulatie van een bestelling door de Opdrachtgever moet steeds schriftelijk (per post of per e-mail) gebeuren. Na annulatie brengt Opdrachtnemer Opdrachtgever op de hoogte van de reeds gepresteerde uren. Deze zullen vergoed worden aan het overeengekomen tarief.

Indien een projectprijs werd overeengekomen, zal Opdrachtnemer de reeds gepresteerde uren factureren aan een prijs van 85 EUR/uur.  

 1.  Aansprakelijkheid en verzekering

De door de opdrachtnemer geleverde goederen of diensten beantwoorden aan de normen en praktijken van zorgvuldigheid, vaardigheid en ijver die gewoonlijk worden gehanteerd bij gelijkaardige ondernemingen onder gelijkaardige omstandigheden op het ogenblik van de bestelling en beantwoorden aan de overeengekomen specificaties en vereisten vermeld in de bestelling. 
Het risico en de kosten van transport van producten en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd of tenzij er sprake is van verwaarlozing of grove fout door de opdrachtnemer. 

De opdrachtnemer zal enkel aansprakelijk zijn voor de directe schade die het rechtstreeks en noodzakelijk gevolg is van haar grove nalatigheid, zware fout of opzet in het kader van de uitvoering van de bestelling. In geen geval zal zij aangesproken kunnen worden tot vergoeding van indirecte schade zoals winstderving, verlies van cliënteel, enige vorm van intresten, (invordering)kosten…. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is steeds beperkt tot de totale waarde van de bestelling of opdracht.

 1.  Voortijdige beëindiging en overmacht

Elke Partij mag de uitvoering van de opdracht of aanvaarding ervan beëindigen door een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij: (i) als de andere partij een handeling heeft gesteld die oneerlijkheid, ontrouw, corruptie of fraude inhoudt, (ii) als de andere Partij een grove nalatigheid begaat, opzettelijk wangedrag vertoont, geen professioneel of geen ethisch gedrag aan de dag legt met betrekking tot de uitvoering of (iii) als de andere partij een materiële bepaling of voorwaarde schendt en nalaat de situatie binnen 10 dagen na ontvangst van een schriftelijk verzoek hiertoe recht te zetten; (iv) indien een geval van overmacht langer dan 1 maand aanhoudt en Partijen er niet in geslaagd zijn een gepaste oplossing te vinden, (v) met onmiddellijke ingang als de andere Partij insolvabel of failliet zou worden verklaard of een overdracht doet of andere regeling treft ten gunste van haar schuldeisers.
Geen enkele Partij zal aansprakelijk zijn voor de niet-naleving van haar verplichtingen (behoudens de betaling van eventueel verschuldigde bedragen) wanneer deze niet-naleving een gevolg is van oorzaken buiten haar redelijke wil, zoals, maar niet beperkt tot, brand, overstroming, stakingen, sociale onrust, oorlog (verklaard of niet verklaard), embargo’s, blokkades, wettelijke beperkingen, voorschriften van de overheid.
De beëindiging gebeurt zonder afbreuk te doen aan eventuele rechten die een Partij zou hebben met betrekking tot een eventuele schending door de andere Partij van een van de bepalingen, wanneer deze schending voor de beëindiging gebeurde.

 1.  Vertrouwelijkheid

Alle informatie (met inbegrip van documenten, bestanden, beeldmateriaal, presentatiedecks of methodieken, creatieve inhoud en ideeën, software, financiële informatie, klanteninformatie …), van welke aard ook, op welke wijze ook ter beschikking gesteld aan een van de partijen, is en blijft eigendom van de partij die de informatie oorspronkelijk bezat; zal met vertrouwelijkheid worden behandeld door de andere partij en op geen enkele wijze worden meegedeeld of bekend gemaakt aan een derde zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de eigenaar; zal uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze ter beschikking werd gesteld, en zal op eerste verzoek van de eigenaar worden terugbezorgd.

 1.  Nietigheid & Aanvullingen

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Het nietig verklaarde beding zal vervangen worden door een bepaling die het doel en de geest ervan zoveel mogelijk benadert.

Voor alles wat hierin niet uitdrukkelijk wordt geregeld, is het Belgisch gemeen recht toepasselijk.  

 1.  Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing ongeacht de nationaliteit van de partijen en/of bestemming van de goederen.

Partijen verklaren zich akkoord in geval van een geschil eerst en vooral de voorkeur te geven aan bemiddeling vooraleer het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechtbank. Het geschil kan na bemiddeling alleen voor de rechtbanken gebracht worden die ratione loci bevoegd zijn voor de zetel van Opdrachtnemer.

Scroll naar boven